Municipalities

Dannhauser Local Municipality
Tel:
27 (0) 34 621 2666
Fax:
27 (0) 34 621 3114
Website Address:
City:
Dannhauser
Country:
South Africa
Dawid Kruiper Local Municipality
Tel:
+27 (0) 54 338 7000
Fax:
+27 (0) 54 338 7350
City:
Upington
Country:
South Africa
Delmas Local Municipality
Tel:
27 (0)13 655 6000 / 3333 / 2939
Fax:
27 (0) 13 655 2913
Website Address:
City:
Delmas
Country:
South Africa
Dihlabeng Local Municipality
Tel:
+27 (0) 58 303 5732
Fax:
+27 (0) 58 303 4703
Website Address:
City:
Free State
Country:
South Africa
Dikgatlong Local Municipality
Tel:
27 (0) 53 531 0671
Fax:
27 (0) 53 531 0624
City:
Barkley West
Country:
South Africa
Dipaleseng Local Municipality
Tel:
27 (0) 17 773 0055
Fax:
27 (0) 17 773 0169
Website Address:
City:
Belfour
Country:
South Africa
Dodoma Municipality
Tel:
255 26 2324817
Fax:
n/a
Country:
Tanzania
Dr JS Moroka Local Municipality
Tel:
27 (0) 13 973 1101 / 1270
Fax:
27 (0) 13 973 1101 / 1270
Website Address:
City:
Siyabuswa
Country:
South Africa
Dr Kenneth Kaunda District Municipality
Tel:
27 (0) 18 473 8000
Fax:
27 (0) 18 473 8000
Website Address:
City:
Orkney
Country:
South Africa
Drakenstein Local Municipality
Tel:
27 (0) 21 807 4500 / 4799
Fax:
27 (0) 21 872 1547
Website Address:
City:
Paarl
Country:
South Africa